­Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z treścią Regulaminem s­­kontaktuj się z nami.

§1 Definicje

Regulamin. Niniejszy dokument.

Dostawca. Właścicielem Sumpy i Serwisu jest 01s Digital Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Litewskiej 4, 85-658 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszcz, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000889294, kapitał zakładowy: 20000 złotych, NIP 9671443930, REGON 388433161

Dokumentacja. Instrukcje obsługi dostępne na kanale YouTube Sumpy Digital Signage w postaci filmów instruktażowych, na stronie www.sumpy.pl (w sekcji Baza Wiedzy) oraz w obrębie panelu zarządzającego treścią. Są to dokładne i niezbędne informacje do korzystania z oprogramowania. Użytkownik używa Sumpy i Serwisu samodzielnie na podstawie uzyskanych tam informacji.

Sumpy. Oprogramowanie, za pomocą którego wyświetlany(e) jest(są) Kanał(y) Informacyjne i zawarte w nich Plansze Informacyjne. Do działania oprogramowania potrzebne jest Połączenie Internetowe oraz Ekspozytor.

Serwis. Strona internetowa pośrednicząca w logowaniu do Darmowego Konta i korzystaniu z Sumpy, która służy również do zarządzania treściami (Planszami Informacyjnymi i Kanałami Informacyjnymi), ustawieniami oprogramowania oraz  pośredniczy w dokonywaniu płatności za ewentualne Pakiety. Znajduje się pod adresem www.sumpy.pl

Umowa. Utworzenie Darmowego Konta (Rejestracja) w Serwisie jest równoznaczna z zawarciem Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, na zasadzie licencji terminowej bez praw własności, której warunki określa niniejszy Regulamin. Umowa może zostać zawarta wyłącznie przez Przedsiębiorcę, tj. osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową albo przez osobę prawną nie będącą przedsiębiorcą. 

Użytkownik. Przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 kodeksu cywilnego, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową albo osoba prawna nie będącą przedsiębiorcą, którzy poprzez utworzenie Darmowego Konta (Rejestrację) zawarli Umowę. Naszym Użytkownikiem nie może być konsument.

Kanał  informacyjny. Jest to unikalny adres internetowy i jego identyfikator, tworzony przez Użytkownika w Serwisie.  do którego połączone są Ekspozytory. Do jednego Kanału Informacyjnego można podłączyć nieograniczoną liczbę ekspozytorów. W Kanale informacyjnym znajdują się utworzone przez Użytkownika w Serwisie Plansze Informacyjne.

Plansze informacyjne. Plansze wyświetlane w ramach Kanału Informacyjnego, które zawierają moderowane przez Użytkownika informacje (teksty, obrazy, video) wprowadzane ręcznie lub importowane z serwisów zewnętrznych. Wygląd i zasada działania Planszy jest uzależniona od wybranego jej rodzaju. Niektóre rodzaje Plansz są dostępne po wykupieniu odpowiedniego Pakietu.

Darmowe Konto. Po rejestracji zostaje utworzone indywidualne, darmowe konto w Serwisie. W Koncie darmowym można tworzyć Kanały informacyjne zawierające Plansze informacyjne, ale są one dodatkowo przeplatane reklamami narzuconymi przez Dostawcę oraz oznaczone znakiem wodnym w postaci logo Sumpy. Konto Darmowe pozwala na korzystanie tylko z niektórych, udostępnionych przez Dostawcę, funkcji i rodzajów Plansz Informacyjnych. Wszystkie funkcje i rodzaje Plansz informacyjnych dostępne są po wykupieniu odpowiedniego Pakietu.

Pakiet. W zależności od rodzaju, jest to bezterminowa lub terminowa jednostka abonamentowa, po opłaceniu której:

(i) w przypadku Pakietu Kanału informacyjnego, Plansze informacyjne utworzone na Kanale informacyjnym są  pozbawione reklam oraz znaku wodnego w postaci logo Sumpy. Możliwa ilość urządzeń w obrębie pakietu, które nie wyśietlają reklam określa Cennik.;

(ii) w przypadku Pakietu Plansz Informacyjnych dostępne są dodatkowe funkcje lub rodzaje Plansz informacyjnych.

Aby działały płatne Pakiety Plansz Informacyjnych, musi być wykupiony i aktywny płatny Pakiet Kanału Informacyjnego. Szczegółowy opis rodzajów Pakietów dostępny jest w dalszej części Regulaminu oraz w Cenniku.

Cennik. Zawiera ceny poszczególnych rodzajów Pakietów oraz koszt podłączenia dodatkowych ekspozytorów w Kanale Informacyjnym. Aktualny Cennik dostępny jest na stronie: www.sumpy.pl

Ekspozytor. urządzenie posiadające aktywne Połączenie internetowe, które przy pomocy Sumpy pozwala na emisję Kanału informacyjnego, może to być:

(i) SmartTV – wyposażony we wbudowaną przeglądarkę internetową,

(ii) AndroidTV – wyposażony w przeglądarkę internetową lub system Android 5.0 lub wyższy z zainstalowaną Aplikacją Sumpy,

(iii) inne urządzenie wyświetlające wyposażone w przeglądarkę internetową (Google Chrome lub Safari); lub system Android 5.0 lub wyższy z zainstalowaną Aplikacją Sumpy; lub system Windows 10 za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub Aplikacji Sumpy.

(iv) Sumpy Connect – dedykowane urządzenie, do którego można podłączyć zwykły telewizor posiadający złącze HDMI.

Wszystkie urządzenia (oprócz Sumpy Connect) muszą zostać BEZWGLĘDNIE przetestowane (dalej Test) przed zawarciem Umowy na co najmniej jeden ze sposobów wskazanych w § 9 ust. 9.1 - 9.3. Regulaminu.

Produkt Używany. Płatny Pakiet opłacony przez Użytkownika, udostępniony Użytkownikowi do korzystania. W związku z tym, że Dostawca zapewnia możliwość wykonania precyzyjnych testów na różnych poziomach:

(i) Testy Ekspozytorów, za pomocą strony www.sumpy.pl/test lub Aplikacji Sumpy i kanału testowego – to rozwiązanie nie wymaga zakładania konta i umożliwia zaobserwowanie sposobu działania i rozwiązań wizualnych Sumpy, a co za tym idzie umożliwia sprawdzenie kompatybilności Ekspozytora,

(ii) za pomocą Konta Darmowego, które pozwalają na dokładne zapoznanie się z Sumpy i Serwisem przed opłaceniem Pakietu,  opłacenie danego(ych) Pakietu(ów) jest świadomym wyborem Użytkownika i  jako taki wyłącza możliwość ubiegania się o zwrot kosztów opłaconego Pakietu. Dostawca stwierdza okres używania Pakietu na podstawie logów serwera, które zawierają dane o połączeniu z adresem Kanału Informacyjnego: ID kanału, IP Ekspozytora, Daty i godziny. Rezygnacja z Pakietu nie jest możliwa po jego uruchomieniu, które następuje po opłacie online.

Aplikacja Sumpy. Darmowa aplikacja dla systemu operacyjnego Android 5.0 lub wyższego; lub systemu Windows 10, dostępna bezpłatnie, umożliwiająca korzystanie z Sumpy na Ekspozytorach posiadających jeden z w/w systemów.

Sumpy Connect. Oferowane przez Dostawcę urządzenie, które daje 100% gwarancję na kompatybilność z Sumpy. Urządzenie dostępne jest w kilku wariantach, które wynikają z możliwości urządzenia oraz zastosowanego w nim systemu operacyjnego. Dokładne parametry i możliwości dostępne są w Serwisie.

 

Podmioty zewnętrzne. Firmy, które za pośrednictwem swoich serwisów (zwanych dalej Serwisami Zewnętrznymi) udostępniają dane (telemetryczne, walutowe, giełdowe, harmonogramy, strumienie video, obrazy) wyświetlane na przeznaczonych do tego Planszach Informacyjnych. Opis Plansz oraz dane Podmiotów są dostępne w sekcji „Pakiety”

Polityka Prywatności. Zbiór zasad, reguł dotyczących zbierania, wykorzystywania i udostępniania Danych Osobowych oraz statystycznych zawarty w Regulaminie.

Ustawa o Danych Osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z dnia 2016.06.28 r. Dz.U. 2016.922);

Ustawa Prawo Autorskie. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity z dnia 2016.05.2016 Dz. U. 2016.666);

Ustawa o Świadczeniu. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tekst jednolity z dnia 2016.07.15, Dz.U. 2016.1030).

§2 Zasady korzystania z Sumpy i Serwisu.

 1. Dostawca za pomocą Sumpy świadczy usługi w zakresie wyświetlania na Ekspozytorach Plansz Informacyjnych zawartych w Kanałach Informacyjnych utworzonych przez Użytkownika w obrębie Konta Darmowego w Serwisie.
 2. Na podstawie Umowy, Użytkownikowi przysługuje licencja na Sumpy na polach eksploatacji wskazanych w art. 74 oraz art. 75 Ustawy Prawo Autorskie.
 3. Zabrania się:

(i) trwale lub czasowo zwielokrotniać oprogramowania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

(ii) tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układ lub dokonywać jakichkolwiek innych zmian w Sumpy,

(iii) sporządzać kopii zapasowej Sumpy,

(iv) zwielokrotniać kod lub tłumaczyć jego formę w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Autorskie.

 1. Licencja oraz związane z nią prawa do korzystania z Serwisu i Sumpy wygasają z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

§3 Rejestracja. Utworzenie Darmowego Konta.

 1. Do korzystania z Sumpy musi być założone Darmowe Konto w Serwisie. Do założenia niezbędny jest adres e-mail oraz Połączenie internetowe.
 2. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Serwisu. Przy Rejestracji należy podać następujące dane:

(i) Pełną firmę Użytkownika (ujawnioną we właściwym rejestrze) ,

(ii) adres poczty e-mail, który będzie późniejszym loginem, i będzie służył do korespondencji oraz resetu hasła

(iii) adres siedziby (rozliczeń),

(iv) NIP

(v) REGON

(vi) hasło, które powinno być hasłem minimum ośmioznakowym, mocnym zestawem znaków, zawierającym duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne. Hasło w Programie jest szyfrowane. Nie należy ujawniać go osobom trzecim.

(vii) Telefon kontaktowy

 1. Rejestracja polega na kliknięciu przycisku ”Utwórz darmowe konto” oraz poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Utworzone zostaje Konto Darmowe i Sumpy dostarcza funkcjonalność Konta Darmowego, które można rozszerzać za pomocą odpłatnych Pakietów. Opłaty oraz opis dodatkowych możliwości/funkcji są dostępne w Cenniku na stronie Serwisu.
 2. Do zakończenia Rejestracji Konta Darmowego wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach związanych z realizacją Umowy oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacja. Administratorem danych osobowych jest Dostawca.
 3. Dane wymienione w ustępie 2 powyżej wskazane będą na fakturach VAT wystawianych przez Dostawcę w przypadku zakupu płatnych Pakietów.

 

§4 Odpowiedzialność za dane w Sumpy i Serwisie.

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za dane lub treści wprowadzone przez Użytkownika do Sumpy i Serwisu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za importowane do Sumpy i Serwisu dane. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za złamanie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Karnego lub Cywilnego spowodowane lub związane z wprowadzeniem przez niego do Sumpy lub Serwisu danych lub treści.
 2. Zabronione jest wprowadzanie do Sumpy lub Serwisu danych naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujący porządek prawny, a w szczególności danych lub treści pornograficznych, obrażających uczucia innych osób, rasistowskich, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, etc.
 3. Użytkownik oświadcza, że wprowadzane dane nie są obciążone prawami autorskimi lub prawami osób trzecich. Wszelkie roszczenia osób trzecich obciążają Użytkownika.
 4. W przypadku wszelkich roszczeń Użytkownik ma obowiązek współpracować z Dostawcą.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych i treści importowanych przez Użytkownika do Sumpy i Serwisu, a w przypadku podejrzenia złamania przez Użytkownika prawa lub Regulaminu, Dostawca ma prawo zablokować Konto, zabezpieczyć dane i poinformować odpowiednie Organy Państwowe. Weryfikacja danych przebiegać będzie doraźnie oraz każdorazowo po otrzymaniu informacji o naruszeniach od osób trzecich.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do skasowania danych łamiących warunki Regulaminu.

§5 Tworzenie Kanału Informacyjnego i Plansz Informacyjnych

 1. Kanał Informacyjny tworzony jest przez Użytkownika i posiada swój unikalny adres internetowy, który jest jednocześnie jego identyfikatorem. Po Rejestracji Użytkownik może tworzyć w ramach Konta Darmowego nieograniczoną ilość Kanałów Informacyjnych i Plansz Informacyjnych z wyłączeniem funkcji, które są ograniczone w ramach Konta Darmowego.
 2. Obsługa Sumpy i Serwisu jest intuicyjna. W razie problemów z utworzeniem Plansz Informacyjnych należy zapoznać się z Dokumentacją. Za przygotowanie merytoryczne i graficzne Plansz Informacyjnych odpowiada Użytkownik.

§6 Pakiety

 1. Użytkownik może wybrać następujące Pakiety do rozszerzenia możliwości Konta Darmowego:

(i) Pakiet Kanału Informacyjnego. Odpłatny pakiet 30-dniowy, który powoduje wyłączenie dodatkowych reklam ustawionych przez Dostawcę oraz znaku wodnego w postaci logo Sumpy. Wykupienie tego Pakietu jest konieczne do działania Pakietów Plansz Informacyjnych opisanych w następnym punkcie. Aktualne ceny zawarte są w Cenniku na stronie Serwisu.

(ii) Pakiet Plansz Informacyjnych okresowy 30-dniowy. Nie funkcjonuje bez wykupionego Pakietu Kanału Informacyjnego lub gdy on wygaśnie. Odpłatne Pakiet(y) umożliwia(ją) dostęp do Plansz Informacyjnych, które nie są dostępne w Koncie Darmowym. Rodzaje, aktualne ceny i możliwości tych Pakietów są opisane w Cenniku na stronie Serwisu. Czas ważności pakietu to 30-dni od momentu uruchomienia. Działania Plansz Informacyjnych wynikających z danego Pakietu jest uzależnione od prawidłowego działania Serwisów zewnętrznych i pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe działanie ponoszą właściciele tych serwisów (dalej Podmioty zewnętrzne) opisanych w dalszej części Regulaminu.

(iii) Pakiet Plansz Informacyjnych bezterminowy. Nie funkcjonuje bez wykupionego Pakietu Kanału Informacyjnego. Pakiety te umożliwiają dostęp do Plansz Informacyjnych, które nie są dostępne w Koncie Darmowym. Rodzaje, aktualne ceny i możliwości tych Pakietów są opisane w Cenniku na stronie Serwisu. Czas ważności Pakietu jest bezterminowy od momentu uruchomienia. Pakiety te są uzależnione od prawidłowego działania Serwisów zewnętrznych i odpowiedzialność za ich prawidłowe działanie ponoszą właściciele tych serwisów opisanych w dalszej części Regulaminu.

 1. Użytkownik ma obowiązek zaplanowania i opłacania Pakietów Kanałów Informacyjnych i Pakietów Plansz Informacyjnych w taki sposób by pokrywały się/zachowywały ciągłość względem siebie. W przypadku wygaśnięcia Pakietu Kanału Informacyjnego, a aktywnego Pakietu(ów) Plansz Informacyjnych – przestanie(ą) on(e) działać do momentu kiedy zostanie opłacony Pakiet Kanału Informacyjnego. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów, okres ważności Pakietów Plansz Informacyjnych nie ulega w tej sytuacji przedłużeniu o czas, w którym nie działały z uwagi na brak opłacenia Pakietu Kanałów Informacyjnych.
 2. Cena Pakietu zawiera cenę utrzymania przestrzeni dyskowej, zasobów serwera, zasobów transferu, protokołów szyfrowania danych, unikalnego identyfikatora w infrastrukturze sprzętowej Serwisu i Sumpy potrzebnych do prawidłowego działania Sumpy i Serwisu.
 3. Za prawidłową pracę niektórych Plansz Informacyjnych odpowiadają Podmioty zewnętrzne. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub nieprawidłowe działanie wynikające z ograniczeń terytorialnych, czasowych lub technicznych narzuconych przez Podmioty zewnętrzne, wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować do poszczególnych Podmiotów zewnętrznych. Podmioty zewnętrzne odpowiedzialne za:

(i) Plansze Informacyjne z video YouTube dostępne w ramach Konta Darmowego to firma Google. Oddział w Polsce: Google Poland sp. Z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.

(ii) Plansze Informacyjne z pogodą dostępne w ramach Konta Darmowego to Serwis openweathermap.org z siedzibą: OpenWeatherMap Inc., 1979 Marcus Avenue, Suite 210, Lake Success, NY, 11042.

(iii) Plansze Informacyjne z Harmonogramami zajęć z programu Fitnet2 w ramach Pakietu odpłatnego to: Fitnet Sp. z o. o., ul. Jastrzębia 76, 86-031 Żołędowo.

(iv) Plansze Informacyjne z kursami walut i złota w ramach Konta Darmowego to: serwis Narodowego Banku Polskiego.

(v) Plansze Informacyjne z Kalendarzem Google dostępne w ramach Konta Darmowego to firma Google. Oddział w Polsce: Google Poland sp. Z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.

§7 Płatności

 1. Po Rejestracji dostępna jest ograniczona funkcjonalność Sumpy i Serwisu wynikająca z Konta Darmowego.
 2. W celu wyłączenia reklam i logo Sumpy w Kanale Informacyjnym Użytkownik wybiera odpowiedni Pakiet danego Kanału Informacyjnego i dokonuje za niego płatności online. Płatności dokonuje się za Pakiet okresowy 30dniowy lub jego krotność dla danego Kanału Informacyjnego. Pakiety należy wykupić dla każdego Kanału informacyjnego osobno.
 3. Włączenie dodatkowych rodzajów oraz funkcji Plansz Informacyjnych wymaga opłaconego Pakietu Kanału Informacyjnego. Płatności dokonuje się w zależności od rodzaju Pakietu Plansz Informacyjnych:

(i) za Pakiet okresowy 30dniowy lub jego krotność dla danego rodzaju Plansz Informacyjnych;

(ii) lub za Pakiet bezterminowy dla danego rodzaju Plansz Informacyjnych.

 1. Opłaty dokonuje się w trybie online za pośrednictwem płatności internetowych DotPay, który jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg transakcji.
 2. Zdarzają się przypadki wydłużenia przekazywania informacji o płatności z przyczyn nie leżących po stronie Dostawcy. W przypadku, gdy któryś z Pakietów nie jest uruchomiony w ciągu 48h od dokonania płatności, należy skontaktować się z Dostawcą poprzez email info@sumpy.pl. Warunkiem ważności takiej informacji jest dołączenie potwierdzenia wykonania operacji finansowej przez Bank lub operatora płatności online. Okres abonamentowy Pakietu liczony będzie od momentu jego włączenia przez Dostawcę.
 3. Po wybraniu Pakietu usług oraz dokonanie płatności za okres abonamentowy, zostaje odblokowana funkcjonalność wynikająca z wybranego Pakietu.
 4. Po wygaśnięciu Pakietu, Serwis i Sumpy przejdą do stanu Konta Darmowego. W przypadku wygaśnięcia Pakietu, Sumpy i Serwis przestaje dostarczać funkcjonalności wynikających z Pakietu.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie płatności internetowych. Usługi te są realizowane przez firmę DotPay. Za bezpieczeństwo transakcji odpowiada firma DotPay. Szczegóły dotyczące transakcji, w tym terminy realizacji są podane u operatora lub w Banku, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Dostawca nie przechowuje informacji podawanych w trakcie transakcji w szczególności loginów, haseł, numerów kart, PINów, etc.
 7. Faktury VAT są wysyłane automatycznie drogą mailową w formacie .pdf oraz dostępne są po zalogowaniu do Serwisu.
 8. Opłaty zawierają podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek wynikających z właściwych przepisów prawa. Zmiany stawek VAT wynikające z przepisów nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają dla swojej ważności aneksu.
 9. Wszystkie rozliczenia są dokonywane drogą elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie faktur VAT w postaci elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji Konta Darmowego. Historia faktur dostępna będzie po zalogowaniu do Serwisu.
 10. W przypadku kończącego się okresu opłaconych Pakietów, Serwis poinformuje o zbliżającym się ich końcu w terminie 14 i 7 dni przed ich wygaśnięciem na email podany w trakcie Rejestracji Konta Darmowego.

§8 Zasady korzystania z Serwisu

 1. 1. Zakazuje się sprzedaży oraz jakiejkolwiek innej formy udostępniania swojego Konta na rzecz innych osób lub podmiotów na zasadzie pośrednictwa, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 8 ust. 1.2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższego zakazu, Dostawca może zawiesić Konto w trybie natychmiastowym bez możliwości zwrotu poniesionych przez Użytkownika kosztów.
 2. 2. Dostawca dopuszcza możliwość wyświetlania reklam, promowania marek lub produktów osób i podmiotów trzecich przez Użytkownika w obrębie Kanałów Informacyjnych, bez pobierania przez Dostawcę za to dodatkowych opłat lub prowizji.
 3. Istnieje możliwość przepisania lub zmiany danych Użytkownika Darmowego Konta, tylko po wyrażeniu przez Dostawcę pisemnej zgody.
 4. Zabrania się używania Sumpy, Serwisu, Darmowego Konta, Dokumentacji w celach innych niż w celu realizacji Umowy.
 5. Użytkownik akceptuje przy zakładaniu Konta Darmowego postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności w momencie zaznaczenia odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym i kliknięciu w przycisk „Utwórz darmowe konto”
 6. Przystąpienie do Umowy i Serwisu jest dobrowolne.
 7. Użytkownik potwierdza, że wprowadzone dane w trakcie Rejestracji Darmowego Konta są prawidłowe i zgodne z prawdą.
 8. Wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika dane (obrazy, video, teksty) są poufne i Dostawca nie będzie ich wykorzystywał, udostępniał podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem udostępnienia Organom Państwowym danych, które łamią przepisy prawa Kodeksu Karnego lub Cywilnego .
 9. Użytkownik zostanie poinformowany o ulepszeniach lub dostępnych aktualizacjach Sumpy lub Serwisu drogą elektroniczną pod warunkiem, że wyraził na to zgodę podczas utworzenia Darmowego Konta.

9.1. Wszystkie Ekspozytory (oprócz Sumpy Connect) muszą zostać BEZWGLĘDNIE przetestowane  (Test) przez Użytkownika przed zawarciem Umowy za pomocą:

(i) w przypadku przeglądarki internetowej- testu dostępnego pod adresem: www.sumpy.pl/test, po uruchomieniu którego należy postępować zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi na ekranie,

(ii) w przypadku Aplikacji Sumpy za pomocą Kanału informacyjnego o ID „test”, lub po kliknięciu w pozycję „DEMO”, po uruchomieniu którego należy postępować zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi na ekranie,

 

9.2.Testów można dokonać bez konieczności zakładania Konta Darmowego.

9.3. Jeżeli podczas Testu, którekolwiek Plansze są wyświetlane nieprawidłowo lub Sumpy nie uruchamia się, Ekspozytor nie jest kompatybilny z Sumpy, co uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Sumpy i Serwisu. Użytkownik może używać niekompatybilnego Ekspozytora wyłącznie na własną odpowiedzialność, akceptując tym samym fakt, że będzie się to wiązało z ograniczeniami, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. Dostawca gwarantuje 100% kompatybilność z Sumpy tylko dedykowanym urządzeniom Sumpy Connect. Opis, cena i specyfikacja tych urządzeń dostępna jest na stronie Serwisu.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niepoprawnej pracy Sumpy na Ekspozytorze Użytkownika po aktualizacji dostarczonej przez producenta Ekspozytora (innego niż Sumpy Connect), zwłaszcza będącą wynikiem nie zapewnienia przez producenta pełnej kompatybilności wstecznej w stosunku do stanu przed aktualizacją. W takim wypadku Dostawca nie jest zobligowany do zwrotu poniesionych przez Użytkownika kosztów wynikających z wykupionych Pakietów lub Ekspozytorów.

§10 Polityka prywatności

 1. Dostawca i Użytkownik zobowiązani się do dbania o bezpieczeństwo wymienianych między sobą informacji. Warunki te zostały określone w niniejszej Polityce prywatności.
 2. Wyjątkiem od warunków opisanych w Polityce prywatności są jedynie przypadki uregulowane odrębnymi przepisami prawa, w szczególności udostępnianie informacji na żądanie uprawnionych organów lub w przypadkach, o których mowa w §4 pkt. 5 Regulaminu.
 3. Za pisemną lub mailową zgodą Użytkownika lub osoby upoważnionej przez Użytkownika do działania w jego imieniu, Dostawca może udostępnić znak firmowy Użytkownika w celu prezentacji swojego portfolio klientów na stronie sumpy.pl
 4. W związku z ciągłym ulepszaniem oraz podwyższaniem efektywności Serwisu i Sumpy, Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie i publikowanie przez Dostawcę danych statystycznych pracy systemu, a w szczególności:

(i) liczba wyświetleń;

(ii) częstotliwość wyświetleń;

(iii) ilość wykorzystywanego transferu danych;

 1. Zebrane dane statystyczne, będą służyć wewnętrznym potrzebom Dostawcy w celu optymalizacji rozwiązań technicznych, tj. dobór odpowiednich zasobów łącz internetowych, serwerów, urządzeń sieciowych wchodzących w skład sprzętowy całego systemu Sumpy i Serwisu.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do publikowania danych statystycznych, jednak w taki sposób, by nie było możliwe powiązanie danych z konkretnym Użytkownikiem. Uściślając, Dostawca ma prawo opublikować ogólne(zbiorcze) dane na temat ilości Kont Darmowych, ilości Kanałów Informacyjnych, wysokości transferu, częstotliwości i ilości wyświetlanych reklam w ramach całego Serwisu.
 3. Do prawidłowego działania Serwisu i Sumpy jest wymagane działanie Cookies, które zapisywane są na Ekspozytorze Użytkownika.
 4. W przypadkach nieuregulowanych w Polityce prywatności lub innych postanowieniach Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 

§11 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik poprzez Rejestrację Konta Darmowego zawiera z Dostawcą Umowę i wprowadza do Serwisu Dane osobowe, co skutkuje zgodą na przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika przez Dostawcę w celu realizacji Umowy.
 2. Dane Osobowe Użytkownika mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wypowiedzenie zgody na przetwarzanie Danych osobowych lub usunięcie ich z bazy Dostawcy musi mieć formę pisemną i jest jednoznaczne z usunięciem Konta Darmowego. W takim przypadku nie przysługuje Użytkownikowi zwrot poniesionych kosztów wynikających z zakupionych Pakietów.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikowania dotyczących go Danych osobowych z uwzględnieniem postanowień § 8 ust. 2 Regulaminu.

§12 Blokada Konta

 1. Dostawca może zablokować Konto Darmowe w przypadkach:

(i) gdy nie nastąpiło logowanie do Konta Darmowego w Serwisie oraz nie została zarejestrowana przez Dostawcę aktywność podłączonych Ekspozytorów przez okres  90 dni W celu odblokowania Konta należy skontaktować się z Dostawcą drogą mailową z adresu e-mail, który został podany podczas utworzenia Konta Darmowego. Gdy Użytkownik nie ma takiej możliwości należy przesłać dokumenty potwierdzające jego tożsamość na adres korespondencyjny podany w §18. W przypadku podmiotu gospodarczego, dokumentem potwierdzającym jego tożsamość jest: Wpis do właściwej ewidencji. Dane z dokumentów muszą się pokrywać z danymi wpisanymi podczas tworzenia Konta Darmowego. Nadesłane dokumenty po wglądzie są natychmiast trwale usuwane przez Dostawcę. Po otrzymaniu dokumentów Dostawca skontaktuje się z Użytkownikiem drogą telefoniczną (pod numer wskazany podczas Rejestracji) w celu potwierdzenia dyspozycji odblokowania Konta.

(ii) w przypadku (lub uzasadnionych podejrzeń) łamania postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności. Blokada może zostać usunięta po złożeniu przez Użytkownika wyjaśnień drogą mailową na adres info@sumpy.pl lub pisemną w zależności od tego, w jakiej formie Dostawca poinformował o założeniu Blokady. W przypadku, gdy wyjaśnienia zostaną uznane za nieusprawiedliwiające naruszenia Regulaminu lub Użytkownik nie zastosował się do zaleceń Dostawcy, a co za tym idzie wykorzystywanie Sumpy i Serwisu nadal będzie się odbywać w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, blokada może zostać podtrzymana. Użytkownik nie może domagać się  zwrotu uiszczonych opłat za okres wynikający z czasu trwania blokady, ani  przedłużenia Pakietów o okres blokady.

(iii) w przypadku (lub uzasadnionych podejrzeń) łamania przepisów prawa, w tym Kodeksu Karnego lub Cywilnego. Blokada może zostać usunięta po złożeniu przez Użytkownika wyjaśnień drogą mailową na adres info@sumpy.pl lub pisemną w zależności od tego w jakiej formie Dostawca poinformował o założeniu Blokady. W przypadku, gdy wyjaśnienia zostaną uznane za nieusprawiedliwiające naruszenia Regulaminu lub Użytkownik nie zastosował się do zaleceń Dostawcy, a co za tym idzie wykorzystywanie Sumpy i Serwisu nadal będzie się odbywać w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, blokada może zostać podtrzymana. Użytkownik nie może domagać się zwrotu uiszczonych opłat za okres wynikający z czasu trwania blokady, ani przedłużenia Pakietów o okres blokady. Dostawca może złożyć zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstwa do odpowiednich Organów.

§13 Wypowiedzenie Umowy

1.1. Użytkownik lub Dostawca może wypowiedzieć Umowę w każdej chwili w formie pisemnej wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres  Dostawcy podany w §18 ust. 1  (w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika) lub ostatni adres wskazany przez Użytkownika (w przypadku wypowiedzenia przez Dostawcę), listem poleconym pod rygorem nieważności. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy uznaje się datę nadania listu/przesyłki poleconej.

1.2. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem obowiązywania Pakietu (innego niż Pakiet bezterminowy), w trakcie którego zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu

1.3. W przypadku Pakietu bezterminowego Umowa ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało złożone.2. Dostawca może wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach:

(i) rażącego lub uporczywego łamania postanowienia Regulaminu lub Polityki Prywatności,

(ii) złamania przepisów obowiązującego prawa;

(iii)  odwołania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie Danych osobowych;

(iv)  wystąpienia przez Użytkownika o usunięcie w całości lub w części jego Danych osobowych.

 1. W przypadku wypowiedzenia Umowy, następuje skasowanie Konta Darmowego oraz wszystkich danych w jego obrębie. Odzyskanie skasowanych danych nie jest możliwe.
 2. 1.W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Dostawca zwraca Użytkownikowi równowartość kosztów wykupionych Pakietów terminowych, które nie zostały wykorzystane przez Użytkownika w związku z rozwiązaniem Umowy, to znaczy tych, które nie zostały uznane za Produkt Używany..

4.2. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trakcie trwania Pakietu bezterminowego, Użytkownik nie może domagać się zwrotu poniesionych kosztów wykupienia tego Pakietu ani w całości, ani w żadnej części.

4.3. Równowartość kosztów, o których mowa w § 13 ust. 4.1. zwracana jest na konto bankowe wskazane przez Użytkownika  w oświadczeniu o wypowiedzeniu Umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od rozwiązania Umowy.

§14 Kasowanie konta

 1. Konto Darmowe może zostać skasowane na żądanie Użytkownika przesłane na adres: info@sumpy.pl. W odpowiedzi Dostawca prześle na maila Użytkownika wskazanego przy utworzeniu Darmowego Konta, link powodujący nieodwracalne skasowanie Konta Darmowego wraz z zawartymi w nim danymi.
 2. Dostawca uprawniony jest skasować Darmowe Konto użytkownika w przypadku:

(i) gdy Umowa została wypowiedziana,

(ii) Konto Darmowe nie posiada aktywnego Pakietu Kanału Informacyjnego, nie nastąpiło logowanie oraz nie została zarejestrowana przez Dostawcę aktywność podłączonych Ekspozytorów przez okres 6 miesięcy. Po tym czasie na adres email Użytkownika wskazany przy utworzeniu Konta Darmowego, zostanie wysłana wiadomość o rozpoczęciu procedury kasowania. W przypadku braku odpowiedzi od Użytkownika, Konto Darmowe zostaje nieodwracalnie skasowane wraz z wszystkimi danymi po 14 dniach od momentu wysłania wiadomości do Użytkownika. Aby zapobiec skasowaniu Konta Darmowego, Użytkownik musi dokonać prawidłowego zalogowania do Serwisu.

 1. W momencie skasowania konta wszystkie dane i treści wprowadzone przez Użytkownika zostają bezpowrotnie skasowane. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe szkody związane z utratą danych.

§15 Zmiany

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian:
  (i) Cennika

(ii) Regulaminu lub Polityki Prywatności.

 1. O wszelkich zmianach Użytkownik zostaje powiadomiony na minimum 30 dni przed wejściem w życie zmian na adres e-mail podany w trakcie tworzenia Konta Darmowego.
 2. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w dniu wskazanym w informacji o zmianach.
 3. Zmiany Cennika nie obejmują Pakietów, które zostaną opłacone przez Użytkownika do dnia wejścia w życie wprowadzonych zmian.

§16 Odpowiedzialność

 1. Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje następujące ustalenia:

(i) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i utracone korzyści, utratę danych lub informacji, będące wynikiem  przerw w działaniu Sumpy lub Serwisu niezawinionych przez Dostawcę.

(ii) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie Sumpy niezgodnie z prawem, w szczególności z przepisami Kodeksu Karnego lub Cywilnego;

(iii) W przypadku awarii i braku dostępności Sumpy lub Serwisu powyżej 8 godzin z przyczyn leżących po stronie Dostawcy (z wyłączeniem planowanych prac konserwacyjnych), Dostawca może przedłużyć czas trwania aktywnego(ych) Pakietu(ów) o czas trwania awarii.

(iv) Dostawca nie ponosi  odpowiedzialności za treści i dane wprowadzone do Sumpy i Serwisu przez Użytkownika,

(v) Dostawca nie odpowiada za nieprawidłową pracę lub czasowy brak dostępności usług dostarczonych przez Podmioty Zewnętrzne w przypadku awarii ich systemu. Wszelkie roszczenia z tego tytułu przysługują Użytkownikowi wyłącznie  w stosunku do Podmiotów Zewnętrznych.

(vi) Dostawca nie odpowiada za prawidłowe wyświetlanie danych na Ekspozytorze, w tym również  w przypadku aktualizacji jego oprogramowania przez producenta i wynikłych stąd nieprawidłowości w działaniu Sumpy lub Serwisu. Użytkownik może poprzez stronę sumpy.pl/test lub Konto Darmowe sprawdzić poprawność działania Sumpy i Serwisu na danym Ekspozytorze. W związku z tym Dostawca nie odpowiada za koszty wynikłe z zakupu przez Użytkownika niekompatybilnych Ekspozytorów, chyba że dotyczy to urządzeń Sumpy Connect dostarczonych przez Dostawcę.

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Sumpy i Serwisu w przypadku konieczności wykonania aktualizacji, konserwacji technicznych, itp. O planowanych akcjach Dostawca poinformuje Użytkownika drogą mailową na minimum 7 dni przed planowaną akcją. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby czas na wykonanie tych czynności był możliwie jak najkrótszy, a wszelkie akcje będą rozpoczynane w godzinach nocnych. Po aktualizacji lub konserwacji, Ekspozytor może wymagać ponownego uruchomienia lub aktualizacji Aplikacji Sumpy.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika i osób trzecich za szkody wynikające z treści (obrazy, video, teksty), wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu i Sumpy.
 3. W przypadku podejrzenia ataku (cyberprzestępstwa) na Sumpy lub Serwis, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o powyższym Dostawcy drogą mailową oraz do podjęcia działań zmierzających do zminimalizowania ewentualnych szkód.
 4. Dostawca nie odpowiada za nieprawidłową pracę Sumpy wynikającą z nieprawidłowości w działaniu Połączenia Internetowego. Za zapewnienie prawidłowego działania Połączenia Internetowego odpowiada Użytkownik.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika danych, informacji, a także za szkody lub utracone korzyści będące wynikiem ataku cybernetycznego, siły wyższej, pożaru, powodzi, awarii systemów, serwerów lub urządzeń, a także połączeń internetowych, wykorzystywanych przez Dostawcę w celu realizacji Umowy, za które nie można mu przypisać winy (rażące niedbalstwo).
 6. Użytkownik w celu uniknięcia utraty danych/ informacji, jak również zminimalizowania potencjalnych szkód, obowiązany jest sporządzać kopie danych umieszczanych przez siebie w Sumpy.
 7. Dostawca odpowiada wyłącznie za szkody będące wynikiem jego rażącego niedbalstwa. W takiej sytuacji Dostawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wysokości wartości aktualnie wykupionych przez Użytkownika Pakietów terminowych (według Cennika z dnia dokonania opłaty), których szkoda dotyczy, a w przypadku Pakietu bezterminowego do wysokości wartości odpowiadającego mu Pakietu terminowego na okres 1 miesiąca.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.
 9. Wszelkie spory rozstrzygane będą przed Sądem właściwym miejscowo dla Dostawcy.
 10. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 19 marca 2021 roku.

§18 Zwroty, reklamacje i naprawy

Adres wysyłki sprzętu w celu zwrotu, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych:

 

01s Digital Media sp. z o.o.
Szumiąca 7
89-510 Bysław
+48 512 359 330
Remigiusz Talaczyński

Wysłanie sprzętu pod adres korespondencyjny, skutkować będzie odesłaniem go do Nadawcy.

§19 Korespondencja

 1. Sprawy wymagające formy pisemnej:

01s Digital Media sp. z o.o.
ul. Litewska 4, 85-658 Bydgoszcz

 

     2. Adres do korespondencji elektronicznej: info@sumpy.pl

Załóż darmowe konto i wypróbuj Sumpy!

Założenie konta jest całkowicie darmowe. Do niczego Ciebie nie zobowiązuje. Ciesz się Sumpy!

Załóż darmowe konto

Masz pytanie na które nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz do nas.